Hofs Lifs

STADGAR


Hofs Lifs Ideell Förening


1 § Föreningens namn

Föreningens namn är Hofs Lifs Ideell Förening.

2 § Ändamål

Hofs Lifs ändamål är att främja och verka för inrättandet av ett nyskapande kulturhus med en omslutande trädgårdspark i Växjö. Föreningen kan bedriva annan, därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Hofs Lifs skall verka för att stödja en social och kulturell utveckling av samhället. Verksamheten skall ske i samklang med natur, miljö och människor.

3 § Medlemskap

Till medlem antages fysiska och juridiska personer som vill bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Varje medlem äger en röst. Uppsägning av medlemskap i föreningen skall ske skriftligen och tillställas styrelsen. Medlemmar som efter en påminnelse inte betalar medlemsavgiften utesluts automatiskt.

4 § Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes årligen av föreningsstämman.

5 § Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under april månad.

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen genom brev, alternativt epost. Kallelse skall skickas senast två veckor före stämman.

På stämman skall föreningen lägga fram årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse och bokslut avseende föregående år samt revisionsberättelse. Rösträtt genom fullmakt är tillåten, dock får ingen medlem företräda mer än en annan medlem. Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen utsett. Extra stämma skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

6 § Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av tre till sex (3-6) ledamöter. Ordinarie styrelseledamöter väljs för en mandattid om två år. Föreningsstämman utser ordförande för ett år i taget. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas även om annan ledamot i styrelsen begär det. Styrelsen fördelar inom sig ansvarsuppgifterna. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den meningen som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Enighet i besluten bör eftersträvas. Styrelsens möten protokollförs.

7 § Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser för året.

8 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

9 § Upplösningen av föreningen

Beslut om upplösningen av föreningen sker genom beslut vid två varandra följande stämmor.

10 § Fördelning av tillgångar vid upplösningen

Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla Ekobanken, Järna.

11 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid två på varandra följande stämmor med minst fjorton dagars mellanrum, till vilka medlemmarna skriftligen skall ha kallats minst en vecka före stämmans datum med angivande av ändringsfrågan.