Hofs Lifs

VISION


Hofs Lifs innebär kultur, möten och initiativ. Här odlas drömmen om en plats för människan. Avsikten är att gestalta ett levande exempel på en hållbar och kulturell mötesplats; vilket också är en nödvändig ingrediens i ett dynamiskt stadsliv. Hos oss är det stadens och invånarnas immateriella behov som står i fokus. Vad krävs för att vi ska kunna leva ett hållbart, modernt och verkligt rikt liv? Med en framtidsinriktad kulturimpuls vill vi inspirera till handlingskraft. Tillsammans kommer vi fram till svar på väsentliga frågor i tillvaron. Allt hänger ihop - barn, unga, äldre, konst, kultur, mat, trädgård, hantverk, möten, arkitektur, innovation och entreprenörskap.

De olika delarna förstärker varandra i den helhetsvision som odlas av Hofs Lifs.

VERKSAMHET


Hofs Lifs är en allmännyttig ideell förening. Vi har bedrivit verksamhet i Växjö alltsedan 2002. Föreningen är öppen för alla och vi står i förbindelse med civilsamhälle, kulturliv, näringsliv, offentliga aktörer och akademi. Vår huvudsakliga uppgift är att verka för tillkomsten av ett kulturellt stadsutvecklingsprojekt vid Ringsberg/Kristineberg i Växjö. För närvarande arbetar Växjö kommun på en detaljplan som kan möjliggöra detta. Från Hofs Lifs sida deltar vi aktivt i samrådsprocessen.

 

Hofs Lifs driver en offentlig träffpunkt på Ringsberg/Kristineberg. Det är en kulturell mötesplats med evenemang och kafé. Grundläggande är det ömsesidiga utbytet av idéer och kunskaper samt uppgraderingen av kulturens roll i samhället. Det är en folkligt inspirerande plats som öppnar upp ett fönster för kultursociala initiativ. Inom vår egen-utvecklade kulturrehabilitering erbjuds platser för arbetssökande och sjukskrivna. I denna ingår konst, hantverk, trädgård och mat som bärande delar. Hofs Lifs står också för områdets markskötsel på uppdrag av Växjö kommun.

 

Planerna för de närmaste åren är att utveckla Hofs Lifs som centrum för kulturell innovation. Vi har påbörjat en utvidgning av utbudet för att fler ska kunna ta del av aktiviteterna. Verksamhet för ungdomar, barn och äldre samt kulturarvet utgör prioriterade arbetsområden. För närvarande arbetar vi med att utveckla vårt mötesplatskoncept vilket består av flera delar som sammantaget förstärker varandra:


  1. Plattform med kafé, scen, utställningar, evenemang, öppen verkstad/ateljé och kvartersbutik
  2. Kulturellt kunskapscenter
  3. Hemvist för kulturföreningar och civilsamhället
  4. Ungdomars initiativ med lärlingsplatser, praktik och rehabilitering
  5. Levande kulturarv
  6. Trädgård, park och odling
  7. Skapande fritid för yngre och äldre tillsammans
  8. Sammanbindande funktion på området
  9. Seminarier och filosofiskt rum
  10. Platsspecifikt arbetssätt

 

LOKALISERING


Hofs Lifs ligger centralt beläget vid Kristineberg/Ringsberg i Växjö. Områdets karaktär bär ännu tydliga spår av de tre institutioner som fanns här från mitten av 1800-talet – lärarseminariet, fängelset och bryggeriet (Växjö folk- och småskolseminarium 1873-1959, Växjö Cellfängelse 1848-1995, och Kristinebergs bryggeri 1888-1970). Detta ger en intressant kulturhistorisk inramning med äldre byggnader, park, levande trädgårdsytor och en påtaglig rofylldhet samt närhet till centrum. Flera andra kulturaktörer finns också på platsen såsom Regionteatern, Kulturskolan, Det fria ordets hus och Ringsbergskolan.

LOKALER


Våra nuvarande lokaler är ursprungligen en garage- och verkstadsbyggnad från 1930-talet. Den hörde till Kristinebergs bryggeri och här reparerade de sina lastbilar. Lokalerna är charmfulla med de flesta spåren kvar från en annan tid. Byggnaden passar bra som folklig mötesplats och till kulturverksamhet. Det är en unik miljö i Växjö. På sikt krävs lokalanpassningar för att kunna förverkliga våra utvecklingsidéer.