Hofs Lifs

UNDER EKARNA - UNGDOMARS INITIATIV, LÄRLINGSPLATSER


För närvarande genomförs ungdomsverksamheten Under Ekarna som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet innebär att intresserade ungdomar får möjlighet att vara med att bygga upp och driva en ny kulturell mötesplats. Deltagandet sker i form av lärlingsplatser och kan läggas upp på flera olika sätt, bland annat praktik, projektarbete, volontärskap, kompetensutveckling, meningsfullare vardag, daglig verksamhet eller rehabilitering. En möjlighet är också att genomföra egna initiativ inom ramen för verksamheten. 


Besök underekarna.com för mer information om verksamheten och program för de öppna kulturevenemangen.

REHABILITERING, ARBETSTRÄNING


Hofs Lifs erbjuder rehabilitering och arbetsträning. Aktiviteterna sker inom trädgård, kafé, renovering, hantverk, konst, evenemang och egna projekt. Den goda samvaron, öppenheten och de konkreta arbetsuppgifterna bidrar till en förändringsmöjliggörande atmosfär. Verksamheten ger deltagarna värdefull kompetensutveckling och självförtroende i händerna. Var och ens individuella utveckling står i fokus för aktivitet och schema. Avtal finns med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

Upplägget är baserat på årstidsloppet; vår-sommar-höst-vinter, där olika aktiviteter varierar över året. Det här kan upplevas som en förmån i en tid som präglas av att allt är möjligt när som helst. Årstidsväxlingarna ger en naturlig rytm som bidrar till inre ro och kraft, vilket i sin tur utgör en grund för utveckling med bestående resultat. 

 

Några exempel på arbetsuppgifter:


  • Vår - förberedelser för odling, förkultivering, hantverk, konst, gräva, bearbeta jorden, se över hägnader, så, kulturevenemang, trädgårdslunch
  • Sommar - odla, rensa, vattna, klippa, bygga, fixa, hantverk, konst, trädgårdskafé
  • Höst - skörda, safta, sylta, baka, höstmarknad, kafé, kulturevenemang, räfsa löv, rensa land och rabatter, kompost, gödsla, lyktfest, hantverk, konst
  • Vinter - hantverk, renovering, evenemang, skriva, konst, egna projekt, skotta snö, adventsbasar, trädgårdsplanering

STADSUTVECKLING RINGSBERG/KRISTINEBERG


Hofs Lifs huvudsakliga uppgift är att verka för tillkomsten av ett tematiskt stadsutvecklingsprojekt vid Ringsberg/Kristineberg. Alltsedan föreningen bildades har vi arbetat systematiskt för att få till stånd detta. Kontakter har tagits och åtskilliga möten har genomförts vilket resulterat i ett stort nätverk. Flera publikationer och bildmaterial har tagits fram för att belysa såväl områdets historia, aktuella förhållanden samt framtidspotential. Vi har också presenterat två genomarbetade förslag för hur platsen kan utvecklas.

 

För närvarande arbetar Växjö kommun på en detaljplan för Ringsberg/Kristineberg som kan möjliggöra en stadsutveckling. Från Hofs Lifs sida deltar vi aktivt i samrådsprocessen. Ett övergripande helhetsperspektiv för området är nödvändigt för att detaljplanen ska bli bra.

 

Ringsberg/Kristineberg tillsammans med Solberget och Spetsamossen är ett stort och grönt sammanhängande område i den centrala staden. Sammantaget bildar detta en unik hållbarhetsresurs för Växjö. Här finns flera samlade värden inom grönstruktur, naturvärden, kulturhistoria, topografi, skönhet rofylldheten, närhet till stadskärnan och tät bostadsbebyggelse. Området erbjuder optimala förutsättningar för kulturverksamhet, mötesplatser, park, trädgård, mat, hantverk, konst, entreprenörskap, kunskapsutveckling, besöksnäring, klusterbildning och synergier.

 

Ringsberg/Kristineberg/Spetsamossen/Solberget bör utvecklas till Den nya stadsparken, Växjös Central Park. Det blir ett tematiskt stadsutvecklingsprojekt, där kulturlivet ges en drivande roll i processen och som präglas av en mångfald aktörer. För kommunens del kan ett scenkonsthus och en konsthall bli två realistiska bidrag. På ett genomtänkt och fascinerande sätt kopplas all form och innehåll till hållbar samhällsutveckling. Inte minst de finansiella lösningarna baseras på hållbara upplägg. 

PLATSUTVECKLING, TRÄDGÅRD, PARK, ODLING


Genom markskötselavtalet med VöFAB sedan 2014 har Hofs Lifs fått möjlighet att utveckla grönstrukturen inom hela Ringsberg/Kristineberg. Den uppnådda nivån stärker de pedagogiska och kulturella verksamheterna på platsen. Både brukare och besökare använder park- och trädgårdsmiljöerna för rekreation, konstnärliga aktiviteter och evenemang. Att VöFAB anlitat oss som markentreprenör har resulterat i en framgångsrik modell och mervärden har skapats på flera olika plan. Vi ser detta som ett bra exempel på tillämpad kultur. Intentionen är att fortsätta det här arbetet och att vidareutveckla konceptet. En trädgårdspark borde anläggas i området. Från de centrala delarna kunde den breda ut sig och organiskt binda samman platsens alla verksamheter.

 

Hofs Lifs har medverkat till ökat samarbete mellan de olika kulturaktörerna vid Ringsberg/Kristineberg. Det har handlat om temadagar, afterwork, gemensamma evenemang, odlingsprojekt, picnic och konserter i trädgården. Det ligger en stor potential i fler koordinerade aktiviteter. På området verkar årligen över 210 anställda kulturarbetare, 2361 elever/barn/deltagare, 4682 föräldrar i de pedagogiska verksamheterna, sammanlagt 25000 besökare av kulturevenemang (uppgifterna är från 2018 och har hämtats från Regionteatern, Kulturskolan, Hofs Lifs, Ringsbergskolan, Det fria ordets hus, Förskolan Stentrollet, Restaurangskolan och PM & Vänner trädgård).


LEVANDE KULTURARV


Hela området Ringsberg/Kristineberg bär på betydande kulturhistoriska värden. Det är viktigt att ge liv åt platsen, dess historia och huskroppar. Sedan 2014 har Hofs Lifs arbetat metodiskt med att återskapa och utveckla områdets grönstruktur. Till grund för arbetet ligger studiet av historiska texter, bilder, kartmaterial och intervjuer med äldre personer som tidigare varit verksamma på platsen. I våra egna lokaler, som är från 1930-talet, lyfter vi fram kunskaps- och upplevelsevärdena. Vi arbetar för att interiör och exteriör ska harmoniera med det ursprungliga utseendet. Innan vi kom hit fungerade byggnaden som förråd med igenmurade fönster. Nu används hela huset inklusive gårdarna på fram- och baksidan till kulturaktiviteter. Barn, ungdomar, vuxna och äldre trivs och fascineras av atmosfären.

PLATSSPECIFIKT ARBETSSÄTT

 

Hofs Lifs arbetar medvetet platsspecifikt. Det här betyder att vi arbetar i förbundenhet med och för platsen vilket ger en särskild dimension åt verksamheten. Hofs Lifs kompetens bidrar till att områdets värde ökar vad gäller upplevelse, användbarhet, skönhet, förankring, identitet, trivsel, trygghet, gemenskap, kunskap, miljö, natur, kulturhistoria med mera. Nedan några sammanfattande exempel på Hofs Lifs platsspecifika arbetssätt:


  • Vårdar och arbetar med platsen i markskötsel, trädgård, odling, konstinstallationer och renovering
  • Levandegör lokalerna och de kulturhistoriskt intressanta omgivningarna
  • Lyfter fram platsen i utställningar, publikationer, seminarier, evenemang och rundvandringar
  • Tillhandahåller och förmedlar kunskap om platsens värden (kulturhistoria, natur, topografi, grönstruktur, tillämpad kultur, utvecklingsmöjligheter)
  • Fungerar som sammanbindande länk för områdets kulturaktörer: Regionteatern, Kulturskolan, Ringsbergskolan, Det fria ordets hus, PM trädgård och förskolan Stentrollet
  • Driver frågan om att utveckla Ringsberg/Kristineberg till ett kulturellt centrum och visar i detta hänseende på områdets optimala förutsättningar och framtidspotential

HEMVIST KULTURFÖRENINGAR


Hofs Lifs samlade faciliteter inklusive gårdsmiljöerna utomhus ger goda förutsättningar för möten, föreläsningar, skapande, odling, samvaro, mat och dryck. Kulturaktörer, föreningar och andra sällskap erbjuds möjlighet att bedriva aktiviteter i lokalerna. De olika aktörerna på platsen bildar ett kluster inom kultur och kreativitet som ger goda synergieffekter.