Hofs Lifs

UTVECKLINGSPLAN KULTURHUS


Hofs Lifs har skisser och ritningar för en större anläggning. Till detta ändamål önskar vi förvärva några byggnader och mark inom fastigheten. Det här inbegriper nuvarande lokaler samt ett intilliggande hus som tidigare utgjorde stall. Projekteringen kommer att genomföras i samverkan med andra aktörer. För att kunna gå vidare med det här projektet krävs en fastställd detaljplan vilket kommunen för närvarande arbetar med att ta fram.

KULTURELLT KUNSKAPSCENTER 


  1. Kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling
  2. Inkubatorfunktion för kultursocialt entreprenörskap
  3. Ökat samröre kulturliv - näringsliv
  4. Mötet mellan stad och land


Kulturen med civilsamhället kan bidra till en förnyelse och intensifiering av arbetet med hållbar utveckling. Immateriella värden, kultur, konst, humanitet och dialog är de stora kraft- och kunskapskällorna i vår tid. Kunskapscentrets uppdrag är att exponera kulturens samhällsutvecklande funktion. Linnéuniversitetet och Regionteatern är samarbetsparter i denna del.