Hofs Lifs

UNGDOMARS INITIATIV, LÄRLINGSPLATSER


För närvarande görs en ungdomsverksamhet med 12 -16 kulturella lärlingsplatser. Det här innebär att intresserade ungdomar får möjlighet att vara med att bygga upp och driva mötesplatsen. Handledning erbjuds de som vill starta egna initiativ. Medel från Allmänna arvsfonden har beviljats för ett treårigt projekt Under Ekarna 2020-2023 . Arbetsförmedlingen och Växjö kommun är två av flera samarbetsparter. Verksamheten med kultur som rehabilitering för arbetssökande pågår parallellt.

SKAPANDE FRITID FÖR YNGRE OCH ÄLDRE


Barn, ungdomar och äldre har glädje av mer utbyte med varandra. De har mycket gemensamt vad gäller skapande, nyfikenhet, prestigelöshet, upptäckarlust och tidsutrymme. I samarbete med Ringsbergskolan, Kulturskolan samt en grupp pensionerade arkitekter och kulturarbetare kommer vi att testa gemensamma eftermiddagsaktiviteter för yngre och äldre tillsammans.

KULTURELLT KUNSKAPSCENTER 


  1. Kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling
  2. Inkubatorfunktion för kultursocialt entreprenörskap
  3. Ökat samröre kulturliv - näringsliv
  4. Mötet mellan stad och land


Kulturen med civilsamhället kan bidra till en förnyelse och intensifiering av arbetet med hållbar utveckling. Immateriella värden, kultur, konst, humanitet och dialog är de stora kraft- och kunskapskällorna i vår tid. Kunskapscentrets uppdrag är att exponera kulturens samhällsutvecklande funktion. Linnéuniversitetet och Regionteatern är samarbetsparter i denna del.

PRODUKTUTVECKLING OCH KVARTERSBUTIK


Med start i höst görs en särskild satsning på produktutveckling. Ambitionen är att ta fram ett antal angelägna artiklar som ingår i Hofs Lifs överlevnadsutrustning (ett sortiment av egentillverkade, vackra, hållbara och prisvärda produkter som det finns ett verkligt behov av). Till försäljningen öppnas en kvartersbutik där det också kommer att finnas bröd, musik, litteratur, konst, mejeri, frukt, grönt. Butiken kombineras med kafé, öppen verkstad, vintage, evenemang och utställning.

UTVECKLINGSPLAN KULTURHUS


Hofs Lifs har skisser och ritningar för en större anläggning. Till detta ändamål önskar vi förvärva några byggnader och mark inom fastigheten. Det här inbegriper nuvarande lokaler samt ett intilliggande hus som tidigare utgjorde stall. Projekteringen kommer att genomföras i samverkan med andra aktörer. För att kunna gå vidare med det här projektet krävs en fastställd detaljplan vilket kommunen för närvarande arbetar med att ta fram.